top of page
Payment Methods

תקנון האתר sand-castles.com

 

תנאי שימוש באתר האינטרנט "sand-castles.com" סטודיו ארמונות בחול

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט sand-castles.com, להלן: "האתר בבעלות של "סטודיו ארמונות בחול", מספר עוסק מורשה 029664273 (להלן: "סטודיו ארמונות בחול" האתר מספק מידע אודות מוצרי נייר ויצירה המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידי "סטודיו ארמונות בחול" (להלן: "המוצרים" ומאפשר את רכישתם און ליין על פי הכללים המפורטים בתקנון זה.

השימוש ו/או הרכישה ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש" ואלה חלים, ללא תנאי, על כל לקוח ו/או מבקר באתר (להלן: "הלקוח" או "הלקוחות" חזקה על הלקוח כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהלקוח נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר האינטרנט הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. בכל מקרה שהלקוח סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של סטודיו ארמונות בחול בהתאם לפרטים המפורטים בסעיפים להלן. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות הלקוח, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.

 

"סטודיו ארמונות בחול" רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את הלקוחות לכל דבר ועניין.

הלקוח מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי "סטודיו ארמונות בחול".

 

 

השימוש והרישום לאתר

השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה למטרת שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

 

 גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן וכן לשם רכישת מוצרים באתר נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישת מוצרים במסגרת השימוש באתר.

 

 

ביצוע רכישות באופן מקוון

מכירת המוצרים הינה מכירה מקוונת. במחיר כפי שיעודכן מעת לעת. למען הסר ספק, "סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות באתר את מגוון המוצרים ומחיריהם. הלקוח יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באתר, ויבחר את הכמות הרצויה על ידו. מגוון המוצרים ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של "סטודיו ארמונות בחול"

 

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל לקוח אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. הלקוח ימסור פרטים אישיים הנחוצים ל "סטודיו ארמונות בחול" לצורך חיוב כרטיס האשראי שלו, לצורך ההתקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים"). הלקוח מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, "סטודיו ארמונות בחול" לא יוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל "סטודיו ארמונות בחול" בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.

הלקוח מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה ולצורך התקשרות עתידית של "סטודיו ארמונות בחול" עם הלקוח. "סטודיו ארמונות בחול" יבדוק את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח עם חברת האשראי המתאימה (להלן: ""חברת האשראי."  יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ש "סטודיו ארמונות בחול" יקבל את אישורה של חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, "סטודיו ארמונות בחול" יידע את הלקוח על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה.

 

הזמנת הלקוח תתקבל בתנאים הבאים: ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח כאמור לעיל. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי החברה. המען בו יש לספק את המוצר/ים נמצא במפת החלוקה של החברה. הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שאת פרטיו מסר במהלך תהליך הרכישה.

מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה. רכישות עם קוד הנחה יכובדו אך ורק אם אכן הקוד הגיע במייל מחברת ״סטודיו ארמונות בחול״ מאת נעה אוהד.  

 

 

משלוח ואספקה

"סטודיו ארמונות בחול" יספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן.

"סטודיו ארמונות בחול" מתחייב לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.

התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר. מועד אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין בפרטי המוצר, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי

"סטודיו ארמונות בחול" יעשה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח.

הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

"סטודיו ארמונות בחול" לא יהא אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של "סטודיו ארמונות בחול" לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

 

מבצעים

על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו המוצרים במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע") כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

״סטודיו ארמונות בחול״ שומר לעצמו את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתו ובהתאם להוראות הדין. קודים להנחות חד פעמיות יכובדו אך ורק בהצגת מייל קבלת הקוד ע"י נעה אוהד.

 

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו. לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של "סטודיו ארמונות בחול": 050-4362402.

יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר לנקודת המכירה של "סטודיו ארמונות בחול" על ידי הלקוח או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של "סטודיו ארמונות בחול", על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין. יובהר כי, בהתאם לכל דין, "סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה בנקודת המכירה ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי "סטודיו ארמונות בחול" ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 5.3 לעיל במסגרת 30 הימים כאמור.

הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי "סטודיו ארמונות בחול" תתבצע בהתאם להוראות 5.2-5.4 דלעיל ובשינויים המתחייבים. למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר כמפורט בסעיף 5.6 יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת "סטודיו ארמונות בחול" ו/או מי מטעמו, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של "סטודיו ארמונות בחול" באופן מלא או חלקי, יהא "סטודיו ארמונות בחול" רשאי לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתו הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, "סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או "סטודיו ארמונות בחול".

 

 

פעילות האתר

המידע המצוי באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

"סטודיו ארמונות בחול" עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, "סטודיו ארמונות בחול" אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

 

 

מסירת פרטים על ידי הלקוח ומדיניות הגנת הפרטיות

"סטודיו ארמונות בחול" מכבד את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע ש"סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. הלקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי "סטודיו ארמונות בחול" בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי ש"סטודיו ארמונות בחול" מפיץ ו/או יפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים ש"סטודיו ארמונות בחול" מייצר, מייבא ומוכר, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתו של "סטודיו ארמונות בחול". "סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתו באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי כאמור לעיל.

ככל שלקוח אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם "סטודיו ארמונות בחול" הלקוח יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל הלקוח לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.

"סטודיו ארמונות בחול" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי הלקוח. למרות האמור, "סטודיו ארמונות בחול" לא יהא האחראי, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי הלקוח לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

 

 

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

כאשר לקוח באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי הלקוח, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.

"Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי הלקוח. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע ללקוחות בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookies מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

כל זכויות הקניין הרוחני של "סטודיו ארמונות בחול" לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושו הבלעדי של "סטודיו ארמונות בחול".

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותו המפורשת של "סטודיו ארמונות בחול"  מראש ובכתב.

יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 

 

שונות

"סטודיו ארמונות בחול" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

"סטודיו ארמונות בחול" לא יהא אחראי לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים.

כמו כן "סטודיו ארמונות בחול" אינו מתחייב כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את "סטודיו ארמונות בחול".

התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות וללקוח לא תהא כל טענה בשל כך. רישומיו הממוחשבים של "סטודיו ארמונות בחול" בקשר עם ביצוע פעולות על ידי הלקוחות באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

"סטודיו ארמונות בחול" יהא רשאי לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בחיפה.

 

 

יצירת קשר

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון שמספרו 050-4362402 ובדוא"ל ohadnoa@gmail.com

הביקור באתר, על תכניו והשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים להלן.

הביקור באתר והמשך הגלישה בו ייחשבו להסכמה לתנאים אלה.

באתר מתפרסם מידע. אין בפרסום המידע באתר משום המלצה או חוות דעת והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. כל החלטה בדבר התאמת המידע לצורכי המבקר ו/או כל שימוש במידע ייעשו באחריות המבקר בלבד.

בעלי האתר לא ישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למבקר או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מהביקור באתר ו/או משימוש בשירות או במידע המוצגים בו.

הביקור באתר הנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אין להעתיק או להשתמש בתכנים מתוך האתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אפשרויות תשלום

bottom of page